Hotline: 0909.141.661

Email: plpsoft.vn@gmail.com

Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

Chương 1. Bài 4. Biên dịch Java bằng lệnh

Phần 1: Java căn bản Chương 1. Khái Niềm về Java Bài 4. Biên dịch Java bằng lệnh

Chương 1. Bài 4. Biên dịch Java bằng lệnh

1.5 Biên dịch Hello World Trong Java bằng lệnh


Chương này, chúng ta sẽ học cách viết một chương trình đơn giản trong java. Để viết chương trình Hello World trong java, đầu tiên bạn nên cài JDK

Để tạo một chương trình Java đơn giản, bạn cần tạo một lớp chứa phương thức main.

Để thực thi bất cứ chương trình Java nào, bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu sau:


1.5.1 Tạo ví dụ Hello World

Dưới đây là ví dụ Hello World trong java:

File: HelloWorld.java

1

2

3

4

5

public class HelloWorld {

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("Hello World!");

    }

}

Save đoạn code trên trên thành file HelloWorld.java

Để biên dịch và chạy ví dụ trên bạn làm như sau:

 1. Run cmd.exe bằng cách bấm tổ hớp phím Window + R --> gõ cmd --> enter
 2. Lệnh CD đến thư mục chứa file HelloWorld.java
 3. Để biên dịch, bạn gõ lệnh: javac HelloWorld.java
 4. Để run, bạn gõ lệnh: java HelloWorld

Kết quả:

 

Trên đây là một ví dụ về Hello World trong java sử dụng command line để biên dịch. 


1.5.2 Phân tích chương trình java Hello World

Dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu ý nghĩa của class, public, static, void, main, String[], System.out.println().

 • class: được sử dụng để khai báo một lớp trong Java.
 • public: là một Access Modifier mà biểu diễn tính nhìn thấy, nghĩa rằng nó là nhìn nhất với tất cả.
 • static: là một từ khóa, mà nếu chúng ta khai báo bất cứ phương thức nào là static thì nó còn được gọi là phương thức tĩnh hoặc phương thức static. Lợi thế chủ yếu của phương thức static là không cần thiết tạo đối tượng để triệu hồi phương thức static. Phương thức main được thực thi bởi JVM, vì thế bạn không cần thiết tạo một đối tượng để gọi phương thức main. Việc này giúp tiết kiệm bộ nhớ.
 • void: là kiểu trả về của phương thức, nghĩa là phương thức không trả về bất cứ giá trị nào.
 • main: đại diện cho khởi động chương trình.
 • String[] args: được sử dụng cho tham số dòng lệnh. Bạn sẽ tìm hiểu về chúng sau.
 • System.out.println(): được sử dụng như là lệnh in. Chương sau, bạn sẽ thấy cách làm việc nội tại của lệnh System.out.println này.

1.5.3 Có bao nhiêu cách để viết một chương trình java

Có nhiều cách để viết một chương trình Java. Các sửa đổi có thể được thực hiện trong chương trình Java như sau:

1. Thay đổi thứ tự các modifier, không thay đổi thứ tự của tham số.

Ví dụ:

 

static public void  main(String args[])


2. Thay kiểu khai báo tham số (mảng args)

Ví dụ:

 

 

public static void main(String[] args) 

public static void main(String []args) 

public static void main(String args[])  


3. Sử dụng dấu ba chấm ... thay vì [ ] khi khai báo tham số (mảng args)

Ví dụ:

public  static  void  main(String... args)


Một số phương thức main hợp lệ trong Java:

1

2

3

4

5

6

7

8

public static void main(String[] args) 

public static void main(String []args) 

public static void main(String args[]) 

public static void main(String... args) 

static public void main(String[] args) 

public static final void main(String[] args) 

final public static void main(String[] args) 

final strictfp public static void main(String[] args)


Một số phương thức main không hợp lệ trong Java:

1

2

3

4

public void main(String[] args) 

static void main(String[] args) 

public void static main(String[] args) 

abstract public static void main(String[] args)   

Bài học trước:

Bài 1.3 Tạo trương trình Java bằng Eclipse 

Bài học kế tiếp: 

Bài 1.5. Tìm hiểu về JDK, JRE và JVM

Tin Khác