Hotline: 0909.141.661

Email: plpsoft.vn@gmail.com

Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

Chương 2. Bài 12 Vòng lặp while trong java

Chương 2. Bài 12 Vòng lặp while trong java

Chương 2. Bài 12 Vòng lặp while trong java

 


2.4.1 Vòng lặp while trong java

Vòng lặp while trong java được sử dụng để lặp một phần của chương trình một vài lần. Nếu số lần lặp không được xác định trước thì vòng lặp lặp while được khuyến khích sử dụng trong trường hợp này.

Cú pháp:

 

while(condition) { 

    // Khối lệnh được lặp lại cho đến khi condition = False

} 

 

Ví dụ về vòng lặp while trong java:

 

public class WhileExample1 {

 public static void main(String[] args) {

  int i = 1;

  while (i <= 10) {

   System.out.println(i);

   i++;

  }

 }

}

Kết quả:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


2.4.2 Vòng lặp while vô tận

Nếu bạn để điều kiện lặp là True thì vòng lặp while sẽ chạy đến vô tận... Đến khi bạn stop chương trình đối với mỗi IDE(Eclipse, Netbean...) hoặc bấm Ctrl + C khi chạy bằng command.

Ví dụ về vòng lặp while vô tận trong java:

 

public class WhileExample2 {

 public static void main(String[] args) {

  while (true) {

   System.out.println("Vòng lặp while vô tận...");

  }

 }

}

Kết quả:

Vòng lặp while vô tận...

Vòng lặp while vô tận...

Vòng lặp while vô tận...

Vòng lặp while vô tận...

Vòng lặp while vô tận...

Ctrl + C

2.5 Vòng lặp do-while trong java


2.5.1 Vòng lặp do-while trong java

Vòng lặp do-while trong java được sử dụng để lặp một phần của chương trình một vài lần. Tương tự như vòng lặp while, ngoại trừ do-while thực hiện lệnh ít nhất một lần ngay cả khi điều kiện là False.

Cú pháp:

 

do

    // Khối lệnh được thực thi

} while(condition); 

 

Ví dụ sau tính tổng của 5 số tự nhiên đầu tiên dùng cấu trúc do-while:

 

public class DoWhileExample1 {

    public static void main(String[] args) {

        int a = 1, sum = 0;

        do {

            sum += a;

            a++;

        } while (a <= 5);

        System.out.println("Sum of 1 to 5  is " + sum);

    }

}

Biến a được khởi tạo với giá trị 1, sau đó nó vừa được dùng làm biến chạy (tăng lên 1 sau mỗi lần lặp) vừa được dùng để cộng dồn vào biến sum. Tại thời điểm kết thúc, chương trình sẽ in ra Sum of 1 to 5 is 15.

Kết quả:

Sum of 1 to 5 is 15


2.5.2 Vòng lặp do-while vô tận

Nếu bạn để điều kiện lặp là True thì vòng lặp do-while sẽ chạy đến vô tận… Đến khi bạn stop chương trình đối với mỗi IDE(Eclipse, Netbean…) hoặc bấm Ctrl + C khi chạy bằng command.

Ví dụ về vòng lặp do-while vô tận:

 

public class DoWhileExample2 {

    public static void main(String[] args) {

        do {

            System.out.println("Vòng lặp do-while vô tận...");

        } while (true);

    }

}

Kết quả:

Vòng lặp do-while vô tận...

Vòng lặp do-while vô tận...

Vòng lặp do-while vô tận...

Vòng lặp do-while vô tận...

Vòng lặp do-while vô tận...

Ctrl + C

2.6 Sử dụng Break trong java


2.6.1 Sử dụng Break trong java

Từ khóa break trong java được sử dụng để stop thực thi lệnh trong vòng lặp hoặc trong mệnh đề switch tại điều kiện đã được chỉ định. Đối với vòng lặp bên trong vòng lặp khác, thì nó chỉ stop vòng lặp bên trong đó.


2.6.2 Sử dụng Break với vòng lặp for

Ví dụ sử dụng break với vòng lặp for:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class BreakExample {

    public static void main(String[] args) {

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {

            if (i == 5) {

                break;

            }

            System.out.println(i);

        }

    }

}

Kết quả:

1

2

3

4


Ví dụ sử dụng break với vòng lặp bên trong vòng lặp for khác:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class BreakExample2 {

    public static void main(String[] args) {

        for (int i = 1; i <= 3; i++) {

            for (int j = 1; j <= 3; j++) {

                if (i == 2 && j == 2) {

                    break;

                }

                System.out.println(i + " " + j);

            }

        }

    }

}

Kết quả:

1 1

1 2

1 3

2 1

3 1

3 2

3 3


2.6.3 Sử dụng Break với mệnh đề switch-case

Để hiểu cách sử dụng break với mệnh đề switch-case, bạn có thể tham khảo bài học này Mệnh đề switch-case trong java

2.7 Sử dụng Continue trong java

Từ khóa continue trong java được sử dụng để tiếp tục vòng lặp tại điều kiện đã được xác định, với điều kiện đó khối lệnh phía sau từ khóa continue sẽ không được thực thi. Đối với vòng lặp bên trong một vòng lặp khác, continue chỉ có tác dụng với vọng lặp bên trong đó.


Ví dụ sử dụng Continue trong java với vòng lặp for:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class ContinueExample {

    public static void main(String[] args) {

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {

            if (i == 5) {

                continue;

            }

            // Khi i == 5 thì không in i = 5 ra màn hình

            System.out.println(i);

        }

    }

}

Kết quả:

1

2

3

4

6

7

8

9

10

Ví dụ sử dụng Continue với vòng lặp bên trong vòng lặp for khác:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class ContinueExample2 {

    public static void main(String[] args) {

        for (int i = 1; i <= 3; i++) {

            for (int j = 1; j <= 3; j++) {

                if (i == 2 && j == 2) {

                    continue;

                }

                // Không in trường hợp i=2 và j=2 ra màn hình

                System.out.println(i + " " + j);

            }

        }

    }

}

Kết quả:

1 1

1 2

1 3

2 1

2 3

3 1

3 2

3 3

 

 

Tin Khác