Hotline: 0909.141.661

Email: plpsoft.vn@gmail.com

Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

Chương 2. Bài 13. CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN TRONG JAVA

Chương 2. Bài 13. CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN TRONG JAVA

Chương 2. Bài 13. CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN TRONG JAVA

 

2.8 CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN TRONG JAVA


Plpsoft.Vn giới thiệu các bạn một vài chương trình kinh điển trong java thường được hỏi khi đi phỏng vấn. Các chương trình này có liên quan đến cấu trúc điều khiển, mảng, Collection, String, lập trình hướng đối tượng (OOP), ... Dưới đây là danh sách chương trình java kinh điển.


Bài 1. Dãy số Fibonacci

Viết một chương trình java in ra dãy số Fibonacci không sử dụng đệ quy và có sử dụng đệ quy.

Input: 10

Output: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 Bài 2. Số nguyên tố

Viết một chương tình java kiểm tra số nguyên tố.

Input: 44

Output: không phải là số nguyên tố.

Input: 7

Output: là số nguyên tố.


 Bài 3. Giai thừa

Viết một chương trình java tính giai thừa của một số không sử dụng đệ quy và có sử dụng đệ quy.

Input: 0

Output: 1

Input: 5

Output: 120 Bài 4. Thuật toán nổi bọt

Viết một chương trình java để sắp xếp dãy số bằng cách sử dụng thuật toán nổi bọt.

Input: 18 9 33 4 84 32

Output: 4 9 18 32 33 84


 Bài 5. Thuật toán chọn

Viết một chương trình java để sắp xếp dãy số bằng cách sử dụng thuật toán chọn(Selection Sort).

Input: 18 9 33 4 84 32

Output: 4 9 18 32 33 84


 Bài 6. Thuật toán chèn

Viết một chương trình java để sắp xếp dãy số bằng cách sử dụng thuật toán chèn(Insertion Sort).

Input: 18 9 33 4 84 32

Output: 4 9 18 32 33 84


 Bài 7. Chuyển đổi hệ cơ số

Viết một chương trình java để chuyển đổi số nguyên N sang hệ cơ số B.

Input: Chuyển số 15 sang hệ cơ số 2

Output: 1111

Tin Khác