Hotline: 0909.141.661

Email: plpsoft.vn@gmail.com

Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

Chương 2. Bài 10. Mệnh đề Switch-case trong java

CHƯƠNG 2. CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN Bài 10. Mệnh đề Switch-case trong java

CHƯƠNG 2.  CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN

Bài 10. Mệnh đề Switch-case trong java

2.2 Mệnh đề Switch-case trong java


Mệnh đề switch-case trong java được sử dụng để thực thi 1 hoặc nhiều khối lệnh từ nhiều điều kiện.

Cú pháp:

 

switch (bieu_thuc) {   

case gia_tri_1:

    // Khối lệnh 1

    break;  //tùy chọn

case gia_tri_2:   

    // Khối lệnh 2

    break;  //tùy chọn

......   

case gia_tri_n:   

    // Khối lệnh n

    break;  //tùy chọn   

default:    

    // Khối lệnh này được thực thi

    // nếu tất cả các điều kiện trên không thỏa mãn

}  

Ví dụ về mệnh đề switch-case:

 

public class SwitchExample {

    public static void main(String[] args) {

        int number = 20;

        switch (number) {

        case 10:

            System.out.println("10");

            break;

        case 20:

            System.out.println("20");

            break;

        case 30:

            System.out.println("30");

            break;

        default:

            System.out.println("Not in 10, 20 or 30");

        }

    }

}

Kết quả:

Kết quả:

20


  • Mệnh đề Switch-case khi không sử dụng 'break'

Khi không sử dụng từ khóa 'break' trong mệnh đề switch-case. Điều này có nghĩa là các khối lệnh sau case có giá trị phù hợp sẽ được thực thi.

Ví dụ về mệnh đề switch-case:

 

public class SwitchExample2 {

    public static void main(String[] args) {

        int number = 20;

        switch (number) {

        case 10:

            System.out.println("10");

        case 20:

            System.out.println("20");

        case 30:

            System.out.println("30");

        default:

            System.out.println("Not in 10, 20 or 30");

        }

    }

}

Kết quả:

20

30

Not in 10, 20 or 30

 

==================================================================

Bài học trước:

Bài 9. Mệnh đề If-Else trong Java

Bài học kế tiếp: 

Bài 11. Vòng lặp for trong java

 

 

Tin Khác