Hotline: 0909.141.661

Email: plpsoft.vn@gmail.com

Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

Phục hồi cơ sở dữ liệu

Chú ý: Không sử dụng tùy ý lệnh này. Chỉ sử dụng khi thật sự cần thiết.

Phục hồi cơ sở dữ liệu

Bước 1. Chọn menu hệ thống

Bước 2. Chọn lệnh Phục hồi cơ sở dữ liệu

Bước 3. Chọn file cơ sở dữ liệu đã sao lưu để phục hồi.

Bước 4. Chọn lệnh phục hồi.

Bước 5. Thông báo phục hồi CSDL thành công.

Chú ý:

1. Chỉ sử dụng lệnh này khi thật sự cần thiết trong trường hợp muốn lấy lại CSDL trước đó, đồng bộ dữ liệu từ xa từ máy chủ về máy con.

2. Phục hồi cơ sở dữ liệu sẽ làm mất tất cả dữ liệu đã thay đổi từ thời điểm được sao lưu trở về sao.

 

Tin Khác