Hotline: 0909.141.661

Email: plpsoft.vn@gmail.com

Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

Sao lưu cơ sở dữ liệu hàng ngày

Sao lưu cơ sở dữ liệu hàng ngày

Sao lưu cơ sở dữ liệu hàng ngày

Bước 1. Chọn menu hệ thống

Bước 2. Chọn lệnh Sao lưu cơ sở dữ liệu

Bước 3. Chọn nơi lưu cơ sở dữ liệu nếu như chưa thiết lập thư mục mặc định để sao lưu.

Bước 4. Chọn lệnh sao lưu

Bước 5. Thông báo sao lưu thành công.

Chú ý:

1. Nên copy file dữ liệu này lưu một nơi khác hoặc lưu online trên google drive để dự phòng, phòng ngừa trường hợp hư đĩa cứng vẫn có thể phục hồi lại cơ sở dữ liệu.

2. Sao lưu ngày hôm sau sẽ bao gồm dữ liệu ngày hôm trước và tất cả thay đổi dữ liệu trong ngày hôm nay!

Tin Khác