Hotline: 0909.141.661

Email: plpsoft.vn@gmail.com

Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

QUẢN LÝ ĐĨA TRÊN WINDOWS SERVER 2008

QUẢN LÝ ĐĨA TRÊN WINDOWS SERVER 2008

QUẢN LÝ ĐĨA TRÊN WINDOWS SERVER 2008

Phân loại đĩa cứng:
   n Basic disk/volume:
1 partition trên đĩa vật
   n Dynamic disk/volume: có thể tạo volume gồm nhiều đĩa vật lý
• Spanned  (Cho phép tạo phân vùng mở rộng trên nhiều đĩa, mỗi đĩa chọn dung lượng khác nhau)
• Stripped (còn gọi RAID-0) (Cho phép tạo phân vùng mở rộng trên nhiều đĩa, mỗi đĩa chọn dung lượng bằng nhau)
• Mirrored (còn gọi RAID-1)(Cho phép tạo phân vùng mở rộng trên 2 đĩa, mỗi đĩa chọn dung lượng bằng nhau)
• RAID-5  (RedundanArrays  of  Inexpensive  Disks -5) (Cho phép tạo phân vùng mở rộng trên 3 đĩa, mỗi đĩa chọn dung lượng bằng nhau)
 
nCông cụ quản lý:
Computer Management
Disk Management
nTạo các dynamic disks
nThiết lập các volume theo yêu cầu
Spanned
Stripped
Mirrored
RAID-5

Video hướng dẫn tạo đĩa: 

 

 

 

Tin Khác