Hotline: 0909.141.661

Email: plpsoft.vn@gmail.com

Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

Bài trắc nghiệm mạng máy tính có đáp án – số 2

Bài trắc nghiệm mạng máy tính có đáp án – số 2

Bài trắc nghiệm mạng máy tính có đáp án – số 2

CÂU 1: Lớp nào (Layer) trong mô hình OSI chịu trách nhiệm mã hoá (encryption) dữ liệu?
A) Application
B) Presentation
C) Session
D) Transport


CÂU 2: Nếu lấy 1 địa chỉ lớp B để chia subnet với netmask là 255.255.240.0 thì có bao nhiêu subnets có thể sử dụng được (useable subnets)?
A) 2
B) 6
C) 14
D) 30


CÂU 4: địa chỉ nào là địa chỉ broadcast của lớp 2?
A) 111.111.111.111
B) 255.255.255.255
C) AAAA.AAAA.AAAA
D) FFFF.FFFF.FFFF 


CÂU 5: Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB thì cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiếi bị mạng này?
A) 1
B) 2
C) 4 
D) 5


CÂU 6: Độ dài tối đa cho phép khi sử dụng dây cáp mạng UTP là bao nhiêu mét?
A) 100
B) 185
C) 200
D) 500


CÂU 7: Địa chỉ nào là địa chỉ Broadcast của lớp C?
A) 190.12.253.255
B) 190.44.255.255
C) 221.218.253.255 (Lớp C: 192 -223)
D) 129.219.145.255

CÂU 9: Địa chỉ 139.219.255.255 là địa chỉ gì?
A) Broadcast lớp B (Lớp B: 128 --> 191)
B) Broadcast lớp A
C) Broadcast lớp C
D) Host lớp B

CÂU 10: Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164
A) 10100100 
B) 10010010
C) 11000100
D) 10101010

CÂU 11: TCP làm việc ở lớp nào của mô hình OSI?
A) Layer 4 (xem lại 7 lớp mô hình mạng) nó thuộc lớp Transport --> lớp thứ 4
B) Layer 5
C) Layer 6
D) Layer 7

CẤU 12: Trang thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR)
A) Switch/Hub
B) Router
C) Repeater
D) NIC

CÂU 13: Giao thức mạng nào dưới đây được sử dụng trong mạng cục bộ LAN
A) TCP/IP
B) NETBIOS (Nếu cái này mà là NETBEUI thì đáp án là D tất cả các câu trên)
C) IPX

D) Tất cả các câu trên

CÂU 14: Địa chỉ IP nào sau đây là hợp lệ:
A) 192.168.1.2
B) 255.255.255.254
C) 10.20.30.40
D) Tất cả các câu trên

CÂU 15: Thiết bị mạng nào sau đây là không thể thiếu được trong mạng Internet (là thành phần cơ bản tạo lên mạng Internet)
A) HUB
B) SWITCH
C) ROUTER
D) BRIGDE

 

CÂU 16: Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet (không tồn tại trong mạng Internet) :
A) 126.0.0.1
B) 192.168.98.20
C) 201.134.1.2
D) Tất cả các câu trên

 

CÂU 17: Địa chỉ IP nào sau đây thuộc lớp C :
A) 190.184.254.20
B) 195.148.21.10
C) 225.198.20.10
D) Câu A) và B)

 

CÂU 18: Lệnh PING dùng để:
A) kiểm tra các máy tính có đĩa cứng hay không
B) kiểm tra các máy tính có hoạt động tốt hay không
C) kiểm tra các máy tính trong mạng có liên thông không
D) kiểm tra các máy tính có truy cập vào Internet không


 

CÂU 19: Lệnh nào sau đây cho biết địa chỉ IP của máy tính :
A) IP
B) TCP_IP
C) FTP
D) IPCONFIG

 

CÂU 20: Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và đều dùng Subnet Mask là 255.255.255.0 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông
A) 192.168.1.3 và 192.168.100.1
B) 192.168.15.1 và 192.168.15.254
C) 192.168.100.15 và 192.186.100.16
D) 172.25.11.1 và 172.26.11.2

CÂU 21: Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và Subnet Mask là 255.255.255.224 hãy xác định địa chỉ broadcast của mạng nếu biết rằng một máy tính trong mạng có địa chỉ 192.168.1.1
A) 192.168.1.31
B) 192.168.1.255
C) 192.168.1.15
D) 192.168.1.96

 Câu 22 : Những thiết bị lớp 1 nào sau đây được sử dụng để mở rộng mạng LAN :
a. Hub
b. Switch
c. Repeater
d. Bridge

Câu 23 : Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11000001. Vậy nó thuộc lớp nào:
a. Lớp D
b. Lớp E
c. Lớp C
d. Lớp A

Câu 24: Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11100001. Vậy nó thuộc lớp nào:
a. Lớp B
b. Lớp C
c. Lớp D
d. Lớp E

 

Câu 25: Giao thức nào thực hiện truyền các thông báo điều khiển giữa các gateway hoặc trạm của liên mạng:
a. ARP
b. ICMP
c. RARP
d. TCP


Câu 26: Lệnh ping sử dụng các gói tin nào sau đây :
a. echo
b. TTL
c. SYN
d. FIN


Câu 27: Lớp nào thực hiện việc chọn đường và chuyển tiếp thông tin; thực hiện kiểm soát luồng dữ liệu và cắt/hợp dữ liệu:
a. Session
b. Network
c. Transport
d. Data link


Câu 28: Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi:
a. Full – duplex
b. Simplex
c. Half – duplex
d. Phương thức khác


Câu 29: Địa chỉ IP nào sau đây là hợp lệ:
a. 192.168.1.2
b. 255.255.255.255
c. 230.20.30.40
d. Tất cả các câu trên


Câu 30: Địa chỉ IP nào sau đây là địa chỉ quảng bá cho một mạng bất kỳ:
a. 172.16.1.255
b. 255.255.255.255
c. 230.20.30.255
d. Tất cả các câu trên


Câu 31: Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là sai :
a. SMTP: TCP Port 25
b. FTP: UDP Port 22
c. HTTP: TCP Port 80
d. TFTP: TCP Port 69
e. DNS: UDP Port 53


Câu 32: Địa chỉ 19.219.255.255 là địa chỉ gì?
a. Broadcast lớp B
b. Broadcast lớp A
c. Host lớp A
d. Host lớp B


Câu 33: Trong kiến trúc phân tầng mạng, tầng nào có liên kết vật lý
a. Tầng 1
b. Tầng n
c. Tầng i
d. Tầng i1


Câu 34: Topo mạng cục bộ nào mà tất cả các trạm phân chia chung một đường truyền chính:
a. Bus
b. Star
c. Ring
d. Hybrid


Câu 35: Dịch vụ nào cho phép chuyển các file từ trạm này sang trạm khác, bất kể yếu tố địa lý hay hệ điều hành sử dụng:
a. FTP
b. Telnet
c. Email
d. WWW


Câu 36: Lớp nào cung cấp phương tiện để truyền thông tin qua liên kết vật lý đảm bảo tin cậy :
a. Physical
b. Data link
c. Network
d. Transport


Câu 37: Lớp B được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet :
a. 8
b. 6
c. 14
d. 2


Câu 38: Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng : 00000001. Vậy nó thuộc lớp nào:
a. Lớp A
b. Lớp C
c. Lớp B
d. Lớp D


Câu 39: Lớp nào cung cấp phương tiện để truyền thông tin qua liên kết vật lý đảm bảo tin cậy :
a. Physical
b. Network
c. Data link
d. Transport


Câu 40: Thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR)
a. Switch/Hub
b. Router
c. Repeater
d. NIC


Câu 41: Lệnh nào dưới đây được dùng để xác định đường truyền (trong hệ điều hành Windows)
a. nslookup
b. Route
c. ipconfig
d. Tracert


Câu 42: Lớp nào cung cấp các phương tiện để người sử dụng có thể truy nhập được vào môi trường OSI và cung cấp các dịch vụ thông tin phân tán:
a. Transport
b. Presentation
c. Session
d. Application


Câu 43: Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành:
a. Frame
b. Segment
c. Packet
d. PSU


Câu 44: Các trạm hoạt động trong một mạng vừa như máy phục vụ (server), vừa như máy khách ( client) có thể tìm thấy trong mạng nào ?
a. Client/Server
b. Ethernet
c. Peer to Peer
d. LAN


Câu 45 : Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng :
a. Cáp chéo (Cross- Cable)
b. Cáp thẳng ( Straight Cable)
c. Rollover Cable
d. Không có loại nào


Câu 46: Mô hình phân lớp OSI có bao nhiêu lớp :
a. 7
b. 4
c. 5
d. 2


Câu 47: Các đơn vị dữ liệu giao thức trong lớp 2 của mô hình OSI được gọi là :
a. PDU
b. Packet
c. CSU
d. Frame


Câu 48: Một mạng con lớp A mượn 5 bit để chia subnet thì SM sẽ là :
a. 255.248.0.0
b. 255.255.255.1
c. 255.255.255.248
d. 255.255.255.128


Câu 49 : Một mạng con lớp A mượn 7 bit để chia subnet thì SM sẽ là :
a. 255.255.254.192
b. 255.254.0.0
c. 255.248.0.0
d. 255.255.255.254


Câu 50: Một mạng con lớp A cần chứa tối thiểu 255 host sử dụng SM nào sau đây :
a. 255.255.254.0
b. 255.0.0.255
c. 255.255.255.240
d. 255.255.255.192


Câu 51: Một mạng con lớp A mượn 1 bit để chia subnet thì SM sẽ là :
a. 255.255.128.0
b. 255.128.0.0
c. 255.255.255.240
d. 255.255.128.0


Câu 52: Một mạng con lớp B mượn 5 bit để chia subnet thì SM sẽ là :
a. 255.255.248.0
b. 255.255.255.1
c. 255.255.255.248
d. 255.255.255.128


Câu 53: Một mạng con lớp B mượn 7 bit để chia subnet thì SM sẽ là :
a. 255.255.254.0
b. 255.255.254.192
c. 255.255.255.240
d. 255.255.255.254


Câu 54: Một mạng lớp B cần chia thành 3 mạng con sử dụng SM nào sau đây :
a. 255.255.224.0
b. 255.0.0.255
c. 255.255.192.0
d. 255.255.255.224


Câu 55: Một mạng lớp B cần chia thành 9 mạng con sử dụng SM nào sau đây :
a. 255.255.240.0
b. 255.0.0.255
c. 255.224.255.0
d. 255.255.255.224


Câu 56: Một mạng lớp B cần chia thành 15 mạng con sử dụng SM nào sau đây :
a. 255.255.224.0
b. 255.0.0.255
c. 255.255.240.0
d. 255.255.255.224


Câu 57: Lớp C được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet :
a. 8
b. 6
c. 4
d. 2 co khi 1


Câu 58: Một mạng lớp C cần chia thành 5 mạng con sử dụng SM nào sau đây :
a. 255.255.224.0
b. 255.0.0.255
c. 255.224.255.0
d. 255.255.255.224


Câu 59: Một mạng lớp C cần chia thành 3 mạng con sử dụng SM nào sau đây :
a. 255.255.224.0
b. 255.0.0.255
c. 255.255.255.192 
d. 255.255.255.224

 

Tin Khác